Akademik Kariyer

Akademik Çalışmalar
ve Yayınlar

• Oner A.C., Mengi, O., Gökce, B., Deniz, D. (2022) “Democratizing the City Space through Smart Mobility and Public Space Design:

The Case of Izmir, Turkey” Presented at the 2022 American Association of Geographers (AAG) Conference, online.


  YETİŞKUL. E, AYDIN. N,, GÖKCE B., (2021) GOVERNİNG THE RURAL: THE CASE OF IZMİR (TURKEY) İN THE POST-2000 ERA JOURNAL OF 

RURAL STUDİES VOLUME 88,DECEMBER 2021, PAGES 262-271


•  Gökce, B. (2021) “ UCLG Kültür Zirvesi 8 Kasım Dünya Şehircilik Kolokyumu 9.Türkiye Şehircilik Kongresi 9-11 Eylül 2021 İzmir’in kamusal alanlar, 

kentsel planlama ve tasarım yaklaşımlarını bu yaklaşımlara yönelik yürütülen stratejiler ve projeler – Yerel Yönetimler ve Planlama paneli online


• Oner, A.C. and Gökce, B. (2021) “Resilience Thinking in High-Rise Clusters” in Sustainable High-Rise Buildings: Design, Technology, and Innovation 

by Kheir Al-Kodmany, Peng Du, and Mir M. Ali (eds.), The Institution of Engineering and Technology (the IET), forthcoming.


•  Oner, A.C. and Gökce, B. (2020), “Smart and Resilient Emergency Plannig as a Response to the Covid-19 Pandemic”, Rapid Cities Responsive Architectures, 

22-24 November, Amps American Universty, Dubai (Webinar)


Gökce, B., (2020), “Participotary Public Space Desing & Urban Identity Relationship: İzmirDeniz Project as a Case Study”, SPAD 2020 – Inernatıonal Spatial Planing 

and Desing Symposıum ’20, İzmir Democracy University., November. 2020 (Webinar)


Şenbil. M., Yetişkul, E., Gökce, B., (2020), “İzmir Kent bölgesinde İzban’ın Mahalle Nüfus Değişimine Etkisi”, METU JFA, 2020.1.3


 2012, : “Merkez, Kent Merkezi”, Kent Planlamasına Giriş, F. Eke, A. Sat (eds) içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, s.81-106, ISBN:978-975-507-214-2.


• 2012, : “Başkent Ankara’nın Planlama Tarihçesi”, Kent Planlamasına Giriş, F. Eke, A. Sat (eds) içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, s.316-340, 

ISBN:978-975-507-214-2.


2011, : “Spatial Dynamics of Producer Services-Ankara Case”, Lap, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany. (Doktora Tezi’nin Uluslararası 

Basılmış Hali), ISBN:978-3-8465-3820-3.


• Şubat, 2009, : “Ankara Kenti Ekonomisindeki Çözülmeyi Hizmetler Sektörünün Özgün Yapısı Bağlamında Okumak”, Mimarlık, Ankara, Dosya 10.2., Bülten 67, 

Mimarlar Odası, Ankara.


 2008, : “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu, Plan Koşulları”, Basılmış Kitap Editörü, Ankara B.şeh. Bel. Yay., Fersa Matbaası, Ankara, 

ISBN:978-605-4067-00-8.


Aralık 2007 : “Doğal ve Kırsal Alanların Korunması Sempozyumu-Trabzon”, Düzenleme Kurulu Üyesi, Oturum Başkanı, Şehir Plancıları Odası Yay., Ankara


Nisan, 2007, : “Afet Riski Olan Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Gn. Md. Danışmalık Hizmeti, Basılmış Kitap


Aralık 2006 : “Koruma Sempozyumu-Diyarbakır”, Düzenleme Kurulu Üyesi, Şehir Plancıları Odası Yay., Ankara


Mart, 2006 : Ankara’da Merkezi İş Alanı ve Merkezler Sisteminin Dönüşümünü Kuramlar ve Merkezlerin Yapısını Etkileyen Siyasalar Üzerinden Tartışmak, Planlama 2005-4, Ankara.


Kasım, 2005 : Değişen, Dönüşen Bilim ve Gerçeklikler Karşısında Planlama ve Temsil Sorunsalı, 8 Kasım 2004 Dünya Şehircilik Kolokyumu Bildiriler Kitabı I. Cilt, 

ODTÜ-TMMOB Şehir Plancıları Odası yayını, Ankara.


Ekim, 2004 : Haklar Üzerinde Yenilikler Yapan Bir Planlama Süreci Tanımlanabilir mi?, Planlama 2004/2, Ankara.


Eylül, 2004 : İmar Mevzuatına Yönelik Yasama Süreçleri, İmar Yasası İle Sınırlı Tutulamayacak Kadar Çok Boyutlu ve Aktörlüdür, Mimarlık 319, Ankara.


• Şubat, 2004 : Kızılay’da Yayalar ve Yaya Ulaşımı: Sorunlar, Sebepler ve Süreçler, TMMOB, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları Ankara Şubeleri Yayını, 

Ankara, (Kızılay Kent Merkezi Çalışma Grubu İçinde).


Aralık, 2003 : Başkent Ankara Üst Ölçek Plan Sorunsalı, Teknik Toplantı, Sunuş-Değerlendirme Raporu, TMMOB, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yayını, Ankara.


Haziran 2003 : Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezleri, Dönüşüm – Çöküntüleşme Süreçleri, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 

Şehir Plancıları Odası-Sempozyum Kitabı, İstanbul.


Ekim, 1997 : Ankara’nın Öncü-Örnek Rolü, Başkentlik Kimliği ve Kızılay Özel İlgi Odağı, Ankara Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

Yayını, Ankara, (S.Güven Bilsel ile Birlikte).


Ağustos, 2004, Kasım 2005, Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Büyük Kentlerimizde Uygulanan Ulaşım Politikalarının Düşündürdükleri, Çeşitli Gazete ve 

televizyonlarda haber olan makale, Ankara.


• Haziran 2004 : Köprü-Otoyol Geçiş Ücretlendirmesi,Yararlanma-Kullanan Öder İlkesi, Harçların Mali Olmayan Yönleri Konularının İncelenmesi, 

Yayımlanmamış Makale, (Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Öğr.Gör. Emre Tekinbaş, Public Economy and Local Government Finance)


Ocak 2004 : Yerel Yönetim Yasa Tasarı Taslaklarının Devlet ve Yerel Yönetim Kuramları Bağlamında İncelenmesi, Yayımlanmamış Makale, 

(Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Prof. Dr. Melih Ersoy, Local Governments In Turkey).


Haziran 2003 : Ankara Büyükkent Bütünü Merkezlerinin Kentsel Büyüme ve Kent Ekolojisi Kuramları Bağlamında Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış 

Makale, (Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Öğr. Gör. Sevin Osmay, Urban Social Theory).


• Haziran 2003 : Demetevler (Ankara) Kaçak Yapılaşma ve Planlama Süreçlerinin Mülkiyet Sorunsalı Bağlamında İncelenmesi-The Shared Ownership 

Process In Demetevler, Yayımlanmamış Makale, (Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Doç Dr. Baykan Günay, Political Backgrounds Of Urban Design).


AB PROJELERİ:

Proje Yöneticiliği( AB Projesi) Proje Yetkilisi, Koordinatör
HORIZON URBAN GREENUP ( Doğa Esaslı Çözümler, Valladolid, Liverpool, İzmir Örnekli, 2017 Haziran, 5 yıl – Sürüyor,

Proje Yöneticiliği(AB Projesi) Proje Yetkilisi, Koordinatör
RURITAGE-( Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi) Haziran 2018, 4 yıl- Sürüyor

•“İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması”, (2018), (Araştırmacı), 117K825 nolu TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Projesi 

(15 Ekim 2021 tarihinde teslim etmiştik. Projemiz kabul edildi ve sonuçlandı. 


MESLEKİ ETKİNLİKLER
Yarışmalar :


2006 Nisan
İzmir Konak Uzundere Rekreasyon Vadisi

KENTSEL TASARIM VE PROJE YARIŞMASI, (M.BEKTAŞ, A. ÖZER KARAASLAN ile birlikte), (2. Ödül)


2005 Şubat
Antalya Konyaaltı Kıyı Kesimi

PLANLAMA-KENTSEL TASARIM VE FIKIR PROJESİ YARIŞMASI, (M.BEKTAŞ, T. YILMAZ, A. BENLIAY, U. SATILMIŞ ile birlikte), (3. Ödül)


2001 Kasım
İzmir Liman Bölgesi Merkezi İş Alanı

Planlama-Kentsel Tasarım Yarışması (İ.DOĞANAY, E. ATAK ile birlikte), (3. Eleme)

2001 Haziran
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi
Bölge Parkı ve Yakın Çevresi

Planlama-Kentsel Tasarım Yarışması (M.BEKTAŞ, T. YILMAZ, S. NİZAMOĞLU, İ.DOĞANAY ile birlikte), (1 . Mansiyon)

1994 Kasım
Dünya Şehircilik Günü Öğrenci Proje Yarışması
(Nasıl Bir Kent Planlama Eğitimi Meslek İlişkisi) (D.Sezgin, E. Atak ile Birlikte) (1. Ödül), MESLEK ODASI YÖNETİCİLİK GÖREVLERİ :

Mart 2006 – Nisan 2007    
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası
Genel Merkez 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2004 – Mart 2006      
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası
Genel Merkez 23. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı

Haziran-Ekim 2004          
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası
Ankara Şubesi 3. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı

Şubat 2002-Şubat 2004    
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası, Ankara Şubesi 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (Şube Saymanı)