Yüksek Şehir PlancısıDr. Buğra GÖKCE

Afet Riski olan Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları

Afet tehlikeleri açısından çok hassas bir coğrafyada bulunan Türkiye’de kentsel ve kırsal yerleşim alanları tarih boyunca çeşitli tür ve büyüklüklerde afete uğramıştır. 

17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi, hem insani ve sosyal boyutlarda, hem de fiziki ve ekonomik anlamda çok ağır kayıplara ve tahribata yol açan sonuçlarıyla, ülkemizdeki imar planlama sisteminin, afet sonrasındaki çalışmalara odaklanan “Afet Yönetimi”anlayışının ve afet olgusunu sadece yapı ölçeğinde ve deprem odaklı olarak ele alan mühendislik yaklaşımlarının yetersiz olduğunu ve planlama sisteminin,afet duyarlı yaklaşımlarla yeniden biçimlenmesi gereğini ortaya koymuştur.

1999 Marmara Depremi sonrasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, MEER Projesi kapsamında, planlama sisteminin afet riskleri de göz önünde bulundurularak revize edilmesi ve imar planlama ve uygulama süreçlerini düzenleyici politika ve araçların geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar başlatmıştır.

Kitabın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

  • Bunu Paylaş :